Regulamin konkursu Lato w obiektywie
dzieciPOZNAN.pl

2012-06-20

REGULAMIN KONKURSU Lato w obiektywie edycja 2012


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem” określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Lato w obiektywie”, zwany dalej „Konkursem”.

§2. Organizatorem Konkursu jest firma Es-Art Iwona Szlefarska, z siedzibą w Poznaniu, Os. Armii Krajowej 95, zwana dalej „Organizatorem”.
Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Egmont

§3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs jest prowadzony w internecie.

§4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej www.dziecipoznan.pl - przez czas trwania Konkursu, począwszy od dnia jego rozpoczęcia (§5 regulaminu). Na prośbę zainteresowanego wyrażoną na piśmie niniejszy Regulamin może być mu przesłany pocztą.

§5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21. czerwca 2012 roku i trwa do dnia 31 sierpnia 2012 roku  (data zakończenia głosowania przez internautów), przy czym zgłoszenia do Konkursu mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w § 9 poniżej.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§6. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie (zdjęcia dzieci są zgłaszane przez ich opiekunów).

§7. Z Konkursu wyłączeni są członkowie władz, pracownicy i przedstawiciele Organizatora (§8 regulaminu). Wszystkie wymienione osoby nie są uprawnione do otrzymania nagrody.

§8. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w §7 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU

§9. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, o której mowa w §6 powyżej, (zwana dalej „Uczestnikiem”), która spełni łącznie następujące warunki:

W okresie od dnia 21 czerwca 2012 roku do dnia 22 kwietnia 2012 roku  zamieści fotografię konkursową w serwisie dziecipoznan.pl w okresie od godziny 00:00:01 dnia 21 czerwca 2012 roku do godziny 24:00:00 dnia 31 sierpnia 2012 roku (decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora) - w następujący sposób:

a) Zamieści na stronie internetowej www.dziecipoznan.pl zdjęcie konkursowe. Plik ze zdjęciem nie może przekroczyć 2MB; zdjęcia konkursowe oraz ich opisy mogą być zamieszczane w następujących formatach plików: .jpg.

b) Wskaże dane, jakie będą widoczne w opisie nad pracą (nick) na stronie internetowej www.dziecipoznan.pl

c) Poda swoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko i adres e-mail.

d) Udzieli zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z niniejszym Konkursem w brzmieniu określonym przez Organizatora - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).

e) Udzieli zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe Organizatora w brzmieniu określonym przez Organizatora - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).

f) złoży oświadczenie w brzmieniu określonym przez Organizatora dotyczące zapoznania się z regulaminem i jego akceptacji, własności pracy konkursowej, autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej,  zezwoleń z zakresu autorskich praw osobistych - oraz oświadczenie dotyczące rozpowszechniania ewentualnych wizerunków osób utrwalonych w pracy konkursowej;

§10. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowo tj. niezgodnie z postanowieniami §9 są nieważne. Brak polskiej czcionki nie powoduje nieważności Zgłoszenia.

§11. Prace konkursowe, które w ocenie Organizatora, zawierają wulgaryzmy, słowa powszechnie uważane za obraźliwe lub które mogą być uznane za naruszające prawo, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego bądź dobra osobiste lub uczucia osób trzecich Organizator ma prawo usunąć ze strony www.dziecipoznan.pl. Organizator ma również prawo usunąć ze strony www.dziecipoznan.pl prace konkursowe, które w ocenie Organizatora naruszają lub nie spełniają warunków Regulaminu, prace konkursowe, wchodzące w skład Zgłoszenia, które narusza lub nie spełnia warunków Regulaminu a także prace zgłoszone przez uczestników, których działania, w ocenie Organizatora, mogą w sposób nieuczciwy wpływać na wyniki głosowań. Organizator ma także prawo usunąć ze strony prace, które w ocenie Organizatora zawierają treści reklamujące konkurentów Organizatora lub produkty konkurentów. Prace takie zostaną pominięte przy rozstrzygnięciu Konkursu.

§12. Uczestnik ponosi wszelkie koszty dokonania Zgłoszenia.

§13. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci internet, treści przesłane w Zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci internet.

Organizator nadesłane zdjęcia będzie kwalifikował (pod względem formalnym) i umieszczał w "Galerii" w ciągu 24 godzin.

IV. LICZBA ZGŁOSZEŃ

§14. Każdy z Uczestników może dokonać dowolną ilość zgłoszeń.


V. PULA NAGRÓD

§15. Dla Zwycięzców Konkursu zostały przewidziane następujące nagrody:
1)  w drodze głosowania przez Internautów (nagroda internautów).
5 kompletów książek: Basia i biwak plus Basia uczy. W podróży
2) w drodze wyboru przez komisję konkursową w składzie Iwona Szlefarska, Magdalena Woźniak, Natalia Minge
5 kompletów książek: Basia i biwak plus Basia uczy. Pory roku


VIII. KRYTERIA WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW PRZEZ INTERNAUTÓW

§16. W Konkursie zostaną przyznane nagrody o których mowa w § 15 pkt 1. Uczestnikom, których prace uzyskały najwyższą sumę punktów od Internautów. Głosowanie polega na przyznaniu wybranej pracy głosu/punktu.

§17. Każdy internauta może oddać dowolną liczbę głosów, z tym zastrzeżeniem, że na  zdjęcie może głosować nie częściej niż co 12 godzin z jednego numeru IP.

§18. Głosowanie internautów odbywa się w internecie w okresie od dnia 21 czerwca  2012 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku. poprzez zaznaczenie pod daną pracą konkursową umieszczoną na stronie internetowej www.dziecipoznan.pl opcji „Zagłosuj”.


IX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WARUNKI WYDANIA NAGRÓD

§19. Po wyłonieniu Zwycięzców nastąpi ogłoszenie wyników na stronie internetowej www.dziecipoznan.pl w terminie do dnia 2 września 2012 roku. W tym samym terminie tj. do dnia 2 września 2012  roku Organizator skontaktuje się z każdym ze Zwycięzców, za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika – w celu poinformowania go o przyznaniu Nagrody oraz w celu ustalenia adresu Uczestnika, jak również poinformowania Uczestnika o sposobie i zasadach wydania Nagrody.

§20. Przesłanie Organizatorowi informacji, o których mowa w § 19 powyżej jest warunkiem otrzymania nagrody. Informacje te powinny zostać przesłane Organizatorowi jako kontynuacja e-maila od Organizatora. Brak przekazania informacji lub przekazanie informacji niekompletnych, w terminie do 14 dni od wysłania przez Organizatora wiadomości e-mail, powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.

§21. Po otrzymaniu przez Organizatora od Uczestnika, informacji o których mowa w § 19 Organizator do dnia 20.09.2012 roku wyśle Uczestnikowi nagrodę na adres wskazany przez Uczestnika. Uprawnionym do nagrody jest wyłącznie laureat tj. prawa do nagrody nie można przekazać innej osobie.

§22. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa podatkowego.
X. ZASADY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYDANIA NAGRÓD

§23. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego) lub zamiany nagród. Nagrody mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych w materiałach promocyjnych.

XI. WŁASNOŚĆ NAGRODZONYCH PRAC I PRAWA AUTORSKIE

§24.

1. Zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego. Organizator nabywa własność nagrodzonej pracy konkursowej z chwilą wydania nagrody.

2. Z chwilą ogłoszenia wyników na stronie internetowej www.dziecipoznan.pl (§19 regulaminu) Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie nagrodzoną pracą konkursową według uznania Organizatora, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w zakresie prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do pracy konkursowej (utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) tj. Organizator będzie uprawniony do korzystania i rozporządzania pracą konkursową według swojego uznania, w tym dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, w szczególności w następującym zakresie:

1) pola eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony powyżej - wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2) prawo do rozpowszechniania bez podawania imienia,  nazwiska bądź pseudonimu twórcy;

3) prawo dokonywania i zezwalanie na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian (łącznie: opracowań) pracy według uznania Organizatora, w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechnia opracowań (prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego);

4) prawo wykorzystanie w różnych akcjach promocyjnych, w tym w ulotkach, direct mailingu, internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklamy.

3. Poza przypadkami określonymi w niniejszym regulaminie Organizator nie jest zobowiązany do publikowania prac, odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia; oznaczanie zdjęć imieniem,  nazwiskiem (pseudonimem) ich twórców zależy od uznania Organizatora, na co Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę.

4. Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez żadnego wynagrodzenia z tego tytułu.

5. Poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza jak następuje. Zapoznał się z warunkami regulaminu i je akceptuje. Przysługuje mu prawo do Zgłoszenia pracy konkursowej i udzielenia zezwoleń zgodnie z regulaminem. Przysługują mu prawa do zgłoszenia do Konkursu wizerunku osób utrwalonych w pracy konkursowej na zasadach określonych w regulaminie, w tym do udzielenia zezwoleń, zgodnie z regulaminem. Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz korzystanie z pracy konkursowej zgodnie z regulaminem i udzielonymi (w tym na podstawie regulaminu) zezwoleniami, w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich. Ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu Zgłoszenia pracy konkursowej oraz wizerunku osób utrwalonych w pracy do Konkursu na zasadach określonych w regulaminie oraz z tytułu udzielenia zezwoleń, o których mowa w regulaminie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw autorskich, wykorzystania zdjęć i wizerunków osób zgodnie z regulaminem i udzielonymi (w tym na podstawie regulaminu) zezwoleniami. W szczególności w przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich osób trzecich do pracy konkursowej i/lub wizerunku, Uczestnik pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami takich osób.

XII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§25. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszym konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia konkursu do 21 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wysyłania nagród tj. do dnia 11 października 2012 roku. Reklamacje zgłoszone w terminie, ale które dotrą do Organizatora po dniu 11 października 2012  roku. oraz reklamacje zgłoszone po terminie, nie będą rozpatrywane i nie będzie na nie udzielana odpowiedź. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

§26. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

§27. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Uczestnik może dochodzić nie uwzględnionych roszczeń w sądzie.

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

§28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej powoduje utratę prawa do nagrody przez Uczestnika.
XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESYŁKI POCZTOWE

§29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub kuriera – listów, telegramów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z niniejszym Konkursem.

§30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika konkursu adresu oraz innych danych, niezbędnych do wydania nagrody. A także za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji Uczestnika Konkursu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi nagrody. Jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody przez Uczestnika z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem zawinionej przez Organizatora lub osób, za które Organizator odpowiada. W takich przypadkach nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody. W szczególności Organizator nie jest zobowiązany do ponownego wysyłania nagrody nie doręczonej z innych przyczyn niż leżące po stronie Organizatora.
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§31. Dane osobowe Uczestnika są zbierane i przetwarzane przez Organizatora, (Administratora Danych) – adres w §2 regulaminu wyłącznie w ramach i na potrzeby konkursu - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami). Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, z tym że nie podanie danych uniemożliwia udział w Konkursie.

§32. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z przyczyn techniczno – organizacyjnych.

§33. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

§34. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu określone w Regulaminie.


Chcesz dostawać na bieżąco informacje o wydarzeniach dla dzieci w Poznaniu?
Zapisz się na newsletter portalu dziecipoznan.plGALERIA
Rozwiń


WIZYTÓWKA
Zwiń


KOMENTARZE
Rozwiń
KOMENTARZE FB


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:
Zwiń
KALENDARZ IMPREZ
NADCHODZĄCE WYDARZENIA
REKLAMA

WIĘCEJ KATEGORII:

KULTURA
MUZEA  |   TEATRY  |   KINA  |   DOMY KULTURY  |   BIBLIOTEKI  |   WYWIADY
URODZINKI DLA DZIECI
SALE ZABAW  |   RESTAURACJE  |   MIEJSCA NIETYPOWE
O NAS
REKLAMA  |   KONTAKT
AKTYWNIE
KĄPIELISKA  |   WYCIECZKI  |   PARKI  |   PLACE ZABAW  |   CZAS DLA RODZINY  |   TOP ATRAKCJE W POZNANIU
ZAJĘCIA
POZALEKCYJNE/ WARSZTATY  |   LATO W POZNANIU  |   ZIMA W POZNANIU
STYL ŻYCIA
KONKURSY  |   NOWOŚCI WYDAWNICZE  |   PORADY  |   FELIETONY  |   RECENZJE  |   PLASTYKA DLA DZIECI  |   ZABAWY RUCHOWE  |   PRZEPISY
KATALOG FIRM
Kultura  |  Miejsca przyjazne rodzinie  |  Opieka nad dziećmi  |  Organizacja urodzin  |  Sport  |  Usługi dla dzieci i rodzin  |  Warsztaty i zajęcia dla dzieci  |  dzieciPOZNAN.pl © 2016 All Rights Reserved
Es-Art.pl